Husay - Logo black no website

Healthcare/ HMO Partner

Higit sa maging mahusay, gusto ka naming maging malusog!

Mahalaga para sa sinumang nagtatrabaho ang benefits.

Kahit ganoon, malaking parte ng workforce ay walang access sa core benefits na ito. Lalo na ngayong marami na ang nagtatrabaho bilang freelancers, solo-preneurs, consultants, at iba pa.

Ito ang tinutugunan ng ALLCARE, na mula 2019, ay naghahatid sa freelancers ng benefits na tulad ng makukuha sa traditional employment.

Hindi hadlang ang kawalan ng employer at HR na mag-aasikaso sa benefits na ito. Dahil sagot ng ALLCARE ang affordable, mabilis, at madaling pagproseso sa mga benefits na pasok sa pangangailangan ng bawat freelancer at gig worker.

To avail of exclusive ALLCARE x Husay discounts:

  1. Signup at www.husay.co
  2. Fill out this form on your right
  3. We will contact you for coordination.

Your journey to holistic healthcare and wellness begins here.

Thank you!